Regulamin

Niniejsze Standardowe Warunki Witryny zapisane na tej stronie regulują korzystanie z naszej witryny DarmoweSpinyCoinMaster.pl dostępnej pod adresem https://darmowespinycoinmaster.pl/.

Niniejsze Warunki będą w pełni stosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki tutaj zapisane. Nie wolno Ci korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych Warunków Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Oprócz treści, których jesteś właścicielem, zgodnie z niniejszymi Warunkami, DarmoweSpinyCoinMaster.pl i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie na potrzeby przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia dotyczące wszystkich poniższych:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów Serwisu w jakichkolwiek innych mediach;
  • sprzedaż, sublicencjonowanie i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • publiczne wykonywanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystanie z tej Strony internetowej w jakikolwiek sposób wpływający na dostęp użytkownika do tej Strony internetowej;
  • korzystanie z tej Strony internetowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Stronie internetowej lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, gromadzenie danych, ekstrakcję danych lub jakąkolwiek inną podobną działalność związaną z tą Witryną;
  • korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest dla Ciebie ograniczony, a DarmoweSpinyCoinMaster.pl może dodatkowo ograniczyć Ci dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny, w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie identyfikatory użytkowników i hasła, jakie możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i Ty również musisz zachować poufność.

Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z Witryny „Twoja treść” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej Witrynie. Wyświetlając Twoje treści, udzielasz DarmoweSpinyCoinMaster.pl niewyłącznej, ogólnoświatowej nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na ich używanie, powielanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję we wszelkich mediach.

Treści muszą być Twoje i nie mogą naruszać praw osób trzecich. DarmoweSpinyCoinMaster.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści z tej Strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana w stanie „takim, jakim jest”, ze wszystkimi wadami, a DarmoweSpinyCoinMaster.pl nie wyraża żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto żadna treść zawarta w tej Witrynie nie może być interpretowana jako porada.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku DarmoweSpinyCoinMaster.pl, ani żaden z jego urzędników, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. DarmoweSpinyCoinMaster.pl, w tym jego członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony.

Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz w najszerszym zakresie DarmoweSpinyCoinMaster.pl przed wszelkimi i/lub wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, żądaniami, podstawami powództwa, szkodami i wydatkami powstałymi w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, postanowienia takie zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zmiana warunków

DarmoweSpinyCoinMaster.pl może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Strony internetowej, oczekuje się regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Zadanie

DarmoweSpinyCoinMaster.pl może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy DarmoweSpinyCoinMaster.pl a Tobą w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie pl, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w pl w celu rozstrzygania wszelkich sporów.